Doel

Het statutaire doel van de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten is het bevorderen van activiteiten voor en door visueel of anderszins gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In meer praktische zin wordt het doel vorm gegeven door: het bijdragen aan de verbeteringen in het muziekonderwijs die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maken om op elk gewenst en mogelijk niveau muzieklessen te volgen, zich bekwamen in zang en instrument het bijdragen aan verbeteringen in de beschikbaarheid van en toegang tot bladmuziek het bevorderen van deelname aan muziekactiviteiten door blinden en slechtzienden het vergroten van bewustwording in de (muziek) samenleving om gelijkwaardige, inclusieve deelname door blinden en slechtzienden mogelijk te maken

Beleidsplan

De stichting Muziek en Visueel Gehandicapten is opgericht in 1994. De oprichting volgde op een initiatief van de Junior Kamer Amsterdam en de toenmalige Studie- en Vakbibliotheek voor visueel en anderszins gehandicapten (SVB). De SVB in Amsterdam beheerde al sinds 1923 de braillemuziekbibliotheek en was daarmee een belangrijke pijler in de muziekvoorziening voor blinden en slechtzienden. Muziekonderwijs en onderricht in de braillemuzieknotatie werd van oudsher aangeboden op de blindeninstituten. In de jaren 70 is het Europees beleid gewijzigd en werd integratie in de reguliere samenleving een belangrijk doel. Blinden en slechtzienden gingen voortaan naar de school in de buurt en specifieke hulp werd met de kennis van de blindeninstituten geboden door het opzetten van de Ambulant Onderwijskundige Begeleiding. In dit proces is de aandacht voor begeleiding van muziekonderwijs en muziekbeoefening voor blinden en slechtzienden minimaal geweest. Het hiaat dat op deze wijze was ontstaan vormde de aanleiding om met de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten muziek weer op de agenda te plaatsen en de voorziening te verbeteren.
In de begin jaren van de stichting zijn activiteiten ondernomen en is actief bijgedragen aan het tot stand komen van een aantal Europese projecten die door de SVB zijn uitgevoerd. Het meest tastbare resultaat van de stichting is de totstandkoming van de CD “Transcriptions”. Op deze CD geven 4 internationaal toonaangevende blinde musici blijk van hoge kwaliteit en professionele aanpak.

Kort na de eerste stappen van de stichting werd binnen de blindenbibliotheekvoorziening een nieuwe hervorming aangekondigd. Vele fusieplannen en samenwerkingsverbanden zijn gepasseerd. Het proces heeft lange tijd in beslag genomen, voordat in 2000 de nieuwe structuur zijn beslag kreeg. Na die datum is veel energie besteed aan de herinrichting van organisaties en voorziening. In dit overkoepelende proces was opnieuw minder aandacht voor de muziekvoorziening. Het vormde immers een klein onderdeel van het gehele aandachtsgebied. Voor de stichting waren deze gebeurtenissen aanleiding om in deze periode pas op de plaats te maken.

 

Uitvoering

Er is in 2013 een nieuw start gemaakt om deze ambitieuze doelen vorm te geven. In de voorbereidingsfase is een samenwerking ontstaan tussen de stichting, de stichting Force, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Oogvereniging en Dedicon die de opzet van een programma uitwerken waarin de vier onderdelen een plek krijgen. In de verder uitwerking zullen ook andere organisaties een belangrijke rol kunnen gaan spelen. De rol van de stichting zal zich vooral richten op het onderdeel bewustwording in de samenleving en de daaraan gekoppelde werving van middelen om de muziekvoorziening structureel op een hoger plan te brengen en verder te ontwikkelen.

Plannen

Met de invulling van het programma en de onderdelen die door de stichting zullen worden uitgevoerd, ontstaat ook het nieuwe elan binnen de stichting en de drang om bekendheid te geven aan de stichting en vooral aan de wereld van muziek die ook voor blinden en slechtzienden bereikbaar moet worden. Vele voorbeelden van kwalitatief hoogwaardige en begaafde musici kunnen worden gegeven als motivatie voor anderen. Daar moeten elk jaar nieuwe voorbeelden aan toegevoegd worden. Belangrijk is dat, naast het ontwikkelen van toptalent, ook het plezier in muziekbeoefening voor grote groepen mensen toegankelijk moet worden en dat mensen door deel te nemen aan muziekactiviteiten ook deelnemen aan de inclusieve samenleving.